Pigrizia davanti ai Mondiali

Pigrizia…o Mondiali noiosi? #pigrizia #mondiali2014 #televisione